Integritetspolicy Sk Romelanda

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka personuppgifter behandlar/lagrar vi?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom namn, personnummer, medlemsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Personnummer är en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet samt för att vi ska kunna lämna uppgifter till vår samarbetspartner Studiefrämjandet i samband med ansökan om aktivitetsbidrag.  I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. Vid deltagande i våra arrangemang kan det förekomma att vi fotograferar för att publicera exempelvis tävlingsresultat på vår hemsida och i sociala medier. När du besöker våra webbplatser lagras din trafik i s.k. cookies.

Varför/ i vilket syfte lagrar vi personuppgifter?

För att Sk Romelanda ska kunna bedriva sin verksamhet i relation med dig behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Genom att du lämnar dina personuppgifter i samband med medlemskap/aktivitet hos oss godkänner du att Sk Romelanda lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal, dels med rättslig förpliktelse och dels med berättigat intresse som rättslig grund. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet, utbildning, medlemsmöten) kommunicera med medlemmarna (kallelse till aktiviteter, information osv) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, tävlingsavgifter, reseersättningar m.m.) Föreningen hanterar personuppgifter i samband med ansökan om licenser, prov- & tävlingsrapporteringar, protokoll, statistik m.m. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om olika stöd och bidrag till verksamheten. Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ändamålen. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Lagringstiden varierar, personuppgiften sparas under olika tid beroende på uppgiften. Vissa poster raderas aldrig, ex. personuppgifter i protokoll sparas för alltid av historiska skäl. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas exempelvis i sju år i enlighet med Skatteverkets regler. Sk Romelanda lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling till oss. 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Sk Romelanda är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Eftersom det finns ett gemensamt medlemsregister (Medlem online) och tävlingssystem (SBK Tävling) har vi ett delat personuppgiftsansvar gällande de personuppgifter som finns där. Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till någon annan än våra samarbetspartners där vi har avtal som garanterar att dina uppgifter är trygga, ex Studiefrämjandet. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte överföras till tredje land. 

Kan jag begära rättelse/begränsning av uppgifterna?

Du som medlem har i vissa fall rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter, och du har alltid rätt att invända mot att personuppgifterna används för direkt marknadsföring. Du har rätt att kontakta oss för att begära rättelse, begära överföring eller begära begränsning av behandlingen.

På begäran har du under vissa omständigheter rätt att få samtliga personuppgifter raderade helt eller delvis. Men om det finns en annan lagstiftning som kräver att uppgifter sparas, kan dessa uppgifter inte bli glömda. Det kan även förekomma en intresseavvägning då organisationen ändå kan spara uppgifter utan personens samtycke. Vill en medlem bli helt glömd är det inte längre möjligt att vara medlem i SBK.

Du som medlem har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära information om behandlingen av dina personuppgifter.  En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person – och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till:

Sk Romelanda
c/o Sekr. Pia Kjärhus
Rapenskår 435
446 92 Skepplanda

En medlem som anser att vi brustit i vår behandling av personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du kan läsa mer i medlemsvillkoren>>>

2019-11-25

Styrelsen Sk Romelanda